Робота з учнями з початковим рівнем знань

Ознаки відставання — початок неуспішності учнів

1.      Учень не може сказати, в чому складність задачі, спланува­ти її розв'язання, знайти розв'язок самостійно, вказати, що нове от­римав у результаті її розв'язання. Учень не може відповісти на запи­тання до тексту, сказати, про що нове він із нього дізнався. Ці оз­наки можна виявити під час роз­в'язання задач, читання текстів і слухання пояснень учителя.

2.      Учень не ставить запитань відносно досліджуваного, не ро­бить спроб знайти відповідь і не читає додаткових джерел. Ці оз­наки проявляються під час роз­в'язання задач, сприйняття текстів, у ті моменти, коли вчитель реко­мендує літературу для читання.

3.      Учень неактивний і неуважний в ті моменти уроку, коли здійснюється пошук, коли по­трібно напружити думку, подола­ти труднощі. Ці ознаки можна по­мітити під час розв'язання задач, сприйняття пояснень учителя, в ситуації вибору за бажанням зав­дання для самостійної роботи.

4.      Учень не реагує емоційно (мімікою, жестами) на успіх і не­вдачі, не може оцінити свою ро­боту, не контролює себе.

5.      Учень не може пояснити мету виконуваної ним вправи, ска­зати, на яке правило дано вправу, не дотримується вказівок прави­ла, пропускає дії, плутає їх поря­док, не може перевірити отримані результати й хід роботи. Ці озна­ки виявляють під час виконання вправ, а також дій у складнішій діяльності.

6.      Учень не може відтворити визначення понять, формул, дове­день, не може, викладаючи си­стему понять, відійти від готового тексту; не розуміє тексту, побудо­ваного на вивченій системі понять. Ці ознаки виявляють, коли учень ставить відповідні запитання.

У даному випадку вказано не ті ознаки, за якими роблять ви­сновки про учня, а ті, що сигналі­зують про те, на якого учня й на які його дії треба звернути увагу під час навчання, для того щоб за­побігти неуспішності.

Основні способи виявлення відставань учнів

  • спостереження за реакцією учнів на труднощі в роботі, на ус­піхи та невдачі; 
  • запитання вчителя та його ви­моги сформулювати те чи інше твердження;
  • навчальні самостійні робо­ти в класі. Під час проведення са­мостійних робіт учитель отримує матеріал для того, щоб зробити висновок як про результати діяль­ності, так і про її перебіг. Він спо­стерігає за роботою учнів, вислу­ховує та відповідає на їхні запи­тання, іноді допомагає.

Основні причини неуспішності учнів

  • Наявність прогалин у фак­тичних знаннях і спеціальних для даного предмета вміннях, що недадуть змоги охарактеризувати важливі елементи досліджуваних понять, законів, теорій, а також виконати необхідні практичні дії.
  • Наявність прогалин у навич­ках навчально-пізнавальної діяль­ності, які знижують темп роботи настільки, що учень не може завідведений час опанувати необхід­ний обсяг знань, умінь та навичок.
  • Недостатній рівень розвит­ку та вихованості особистісних якостей, що не дають змоги учневі виявляти самостійність, наполег­ливість, організованість та інші якості, необхідні для успішного навчання.

Оптимальна система заходів 

для надання допомоги школяру, який не встигає
1.  Допомога в плануванні на­вчальної діяльності (планування повторення та виконання мініму­
му вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяль­ності щодо аналізу та випрален­ня типових помилок тощо).

2.  Додаткове інструктування під час навчальної діяльності.

3.  Стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до ак­тивної роботи тощо).

4.  Контроль за навчальною діяльністю (часте опитування учня, перевірка всіх домашніх завдань, активізація самоконтролю а_навчальній діяльності тощо).

5.  Різні форми взаємодопо­моги.

6.  Додаткові заняття вчителя з учнем.

Заходи щодо запобігання неуспішності учня
1.      Всебічне підвищення ефек­тивності кожного уроку.

2.      Формування пізнавального інтересу до навчання та позитив­них мотивів.

3.      Індивідуальний підхід до учня.

4.      Спеціальна система до­машніх завдань.

5.      Посилення роботи з батьками.

6.      Залучення учнівського акти­ву до боротьби за підвищення відповідальності учня за навчання.


Пам'ятка для осіб, які працюють з невстигаючими учнями
1.    П.І.Б. учня.
 2.      Клас.

3.      З яких предметів не встигає.

4.      Поведінка учня.

5.      Причини, що призвели до неуспішності.

6.      Які засоби (дидактичні, ви­ховні, навчальні, позакласні, до­даткові заняття) використовують у    роботі з учнем.

7.      Кого залучено до роботи з подолання неуспішності учня.

8.      Скільки часу вже триває ця робота.

9.      Які зміни простежуються, чи є результати роботи.

Система роботи з формування позитивного ставлення

невстигаючих школярів до навчання


Ставлення, що формується
1-й етап
2-й етап
3-й етап
4-й етап
Ставлення до змісту навчального матеріалу
Найлегший цікавий матеріал незалежно від його важливості, значущості
Цікавий матеріал, що стосується суті досліджуваного
Важливий, але непривабливий матеріал

Ставлення до процесу навчання  (засвоєння знань)
Діє вчитель, учень тільки сприймає
Головним залишаєть­ся вчитель, учень бере участь в окре­мих ланках процесу
Головним стає учень, учитель бере участь в окремих ланках процесу
Учень діє самостійно
Ставлення до себе, своїх сил
Заохочення успіхів у навчанні, що не потребує зусиль
Заохочення успіху в роботі, що потребує певних зусиль
Заохочення успіху в роботі, що потребує значних зусиль

Ставлення до вчителя
(колективу)
Актуалізована об'єктивність, нейтраліст
Привітність, уваж­ність, особиста при­вабливість, допо­мога, співчуття
Доброзичливе ставлення, допомога учнюПрофілактика неуспішності

Етапи уроку
Акценти в навчанні
1. У процесі контролю за підготовленістю учнів
Спеціально контролювати засвоєння питань, що зазвичай викликають в учнів найбільше утруднень. Ретельно аналізувати і систематизувати помилки, яких припускаються учні в усних відповідях, письмових роботах; з'ясувати типові для класу й зосереджувати увагу на їх виправленні. Контролювати засвоєння матеріалу учнями, які пропустили попередні уроки. По закінченні поділу теми або розділу узагальнювати підсумки засвоєння школярами основних понять, законів, правил, умінь і навичок, виявити причини відставання.
2. Під час викладаня нового матеріалу
Обов'язково перевіряти під час уроку ступінь розуміння учнями основних елементів матеріалу. Стимулювати запитання з боку учнів у разі утруднень під час засвоєння навчального матеріалу. Застосовувати засоби підтримки інтересу до засвоєння знань. Забезпечувати великий вибір методів навчання, що дають змогу всім учням активно засвоювати матеріал.
Під час
    самостійної роботи учнів на уроці
Добирати до самостійної роботи завдання з найважливіших, складних і важких розділів навчального матеріалу, прагнучи меншою кількістю вправ, але поданих системно, досягти більшого ефекту. Включати до самостійної роботи вправи на виправлення помилок, допущених у відповідях і в письмових роботах. Інструктувати про порядок виконання роботи. Стимулювати постановку запитань до вчителя в разі утруднень у самостійній роботі. Допомагати учням у роботі, всіляко розвивати їхню самостійність. Вчити планувати роботу, виконуючи її в належному темпі, та здійснювати контроль за роботою.
4. Під час організації самостійної роботи поза класом
Забезпечити у виконанні домашньої роботи повторення вивченого, концентруючи увагу на найважливіших елементах програми, які зазвичай викликають найбільше утруднення. Систематично давати домашнє завдання на роботу над типовими помилками. Чітко інструктувати учнів про порядок виконання домашніх робіт, перевіряти ступінь розуміння цих інструкцій школярами, які не встигають. Погодити обсяг домашніх завдань з іншими вчителями класу, окрім перевантаження, особливо учнів, які погано встигають.
Надання допомоги невстигаючому учню на уроці

Етапи уроку
Види допомоги в навчанні
1. У процесі контролю за підготовленістю учнів
Створення доброзичливої атмосфери під час опитування. Зниження темпу опитування, дозвіл довше готуватися біля дошки. Пропонування учням орієнтовного плану відповіді. Дозвіл користуватися наочним приладдям, що допомагає з'ясувати суть явища. Стимулювання оцінкою, підбадьоренням, похвалою
2. Під час
    викладу нового матеріалу
Вживання заходів підтримки інтересу до тих, хто погано встигає, за допомогою запитань, що з'ясовують ступінь розуміння ними навчального матеріалу.
Залучення їх як помічників у підготовці приладів, дослідів тощо.
Залучення до висловлення пропозиції в разі проблемного навчання, до висновків та
узагальнень або пояснень суті проблеми, висловленої сильним учнем.
3. Під час
    самостійної
    роботи на уроці
Поділ завдань на дози, етапи, виокремлення зі складних завдань низки простих, посилання на аналогічне завдання, виконане раніше.
Нагадування прийому та способу виконання завдання.
Вказівка на необхідність актуалізувати те чи інше правило.
Посилання на правила та властивості, необхідні для розв'язання задач і виконання вправ.
Інструктування щодо раціональних шляхів виконання завдань, вимог до їхнього
оформлення.
Стимулювання самостійних дій учнів, які погано встигають.
Ретельніший контроль за їхньою діяльністю, вказування на помилки, перевірка, виправлення.
4. Під час
   організації
   самостійної
   роботи
Вибір для груп учнів, що погано встигають, найраціональнішої системи вправ, а не
механічне збільшення їх кількості.
Докладніше пояснення послідовності виконання завдання.
Попередження про можливі утруднення, використання карток-консультацій, карток з
орієнтовним планом дій
Статистика