Література 11 клас

Після закінчення вивчення теми: 
Пояснює, чому Франца Кафку, Джеймса Джойса і Марселя Пруста називають засновниками («батьками») європейської модерністської прози;
характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, головні художні здобутки «батьків» європейської модерністської прози;
розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Перевтілення»;
називає характерні особливості індивідуального стилю австрійського письменника-модерніста Франца Кафки (поєднанні реальності та міфотворчості; підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій; гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини»);
висловлює судження про особливості стосунків Грегора з його родиною.
ТЛ Дає визначення понять «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм».
- розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»;
- називає та ілюструє прикладами з тексту психологічного есе «Джакомо Джойс» характерні риси поетики модерністських творів ірландського письменника Джойса: а) використання «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність;
- дає визначення понять «потік свідомості», «інтертекстуальність», «алюзія», «ремінісценція».

Після закінчення вивчення теми учень: 
- розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника (зокрема про те, що М.Булгаков народився і виріс у Києві, на Андріївському узвозі є його будинок-музей, а творчість пов’язана з Україною);
- висловлює судження про місце роману «Майстер і Маргарита» в творчому доробку письменника;
- наводить приклади поєднання автором реального та ірреального в творі;
характеризує проблематику та головних героїв роману;
- розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську») та ілюструє прикладами з тексту засоби їхнього зв’язку;
- висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі» (роман Майстра про Ієшуа як складова роману Булгакова «Майстер і Маргарита»);
- висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
 - висловлює судження про особливості композиції твору (роман в романі).

По окончанию изучения темы ученик:
- Рассказывает о главных вехах жизненного и творческого пути поэта.
- Характеризует творчество австрийского поэта Райнера Марии Рильке (1875-1926) как синтетический (объединенный) проявление новейших течений и тенденций в поэзии (на материале произведений «Орфей, Эвридика, Гермес», «Вот дерево свелось ...»);


Срібна доба" російської поезії 
  По окончанию изучения темы:

  - Называет ведущие модернистские и авангардистские направления и течения «серебряного века» русской поэзии, а также их известнейших представителей: символизм (Блок), футуризм (Маяковский, ранний Пастернак), акмеизм (Ахматова);
  - Определяет символизм как первое модернистское направление «серебряной эпохи» русской поэзии, а творчество А. Блока как один из самых полных проявлений русского символизма;
  - Рассказывает о главных вехах жизненного и творческого пути поэта.
  - Анализирует стихотворения «Незнакомка», «Весна, весна, без границ и без края...», «Скифы», - определяет наличие в них элементов символизма звукописи, намека, суггестии, символов и т.п.)
  Бертольд Брехт   По окончанию изучения темы ученик:

   - Рассказывает о главных вехах жизненного и творческого пути писателя и место в нем драмы «Жизнь Галилея»;
   - Объясняет, что немецкий драматург-новатор Брехт создал «эпический театр», где доминировала не действие, а идея;
   - Определяет проблему моральной ответственности ученых за последствия своих научных исследований как главную в драме «Жизнь Галилея»;
   - Высказывает суждения о интеллектуальный характер драмы «Жизнь Галилея», наличие в ней проблем, побуждающих человека к философским размышлениям.
   - Выражает личное отношение к проблемам, которые поднимаются в книге, аргументируя свою точку зрения примерами и цитатами из текста;
   - Объясняет понятие «эпическая драма».   Після закінчення вивчення теми:
   - розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Чума»;
   - характеризує філософські та естетичні погляди Камю;
   - висловлює судження про втілення в романі «Чума» рис екзистенціалізму; характеризує головних героїв твору;
   - пояснює, в чому полягає сенс перестороги Камю: переможні вигуки оранців супроводжуються сумнівами Ріє, який «згадав, що будь-яка радість – під загрозою..., бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може дрімати десь у закрутку меблів або в стосі білизни, вона терпляче вичікує своєї години»;
   - висловлює міркування про важливу думку Камю, висловлену у фіналі роману: «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»;
   - висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

   Статистика